Verander uw cookie instellingen

 

Privacyverklaring Gr8 Hotels

Gr8 Hotels is een Nederlandse hotelketen met comfortabele 3-sterren faciliteiten en ruime, warm ingerichte kamers voor een geweldige prijs. Gr8 Hotels zijn optimaal bereikbaar en bieden een geweldig verblijf aan gasten die zakelijk reizen, onderweg zijn of een weekendje willen ontspannen.

Persoonsgegevens
Gr8 Hotels gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Gr8 Hotels verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Gr8 Hotels verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Gr8 Hotels uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen van u de volgende gegevens:

Boeking/reservering particulier*: Naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

Boeking/reservering bedrijf*: Naam bedrijf, naam contactpersoon, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en btw-nummer.

Leverancier*: Naam bedrijf, naam contactpersoon, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en btw-nummer.

* Bij het inchecken wordt naar uw legitimatiebewijs gevraagd om u te kunnen identificeren. Wij bewaren deze gegevens niet, wij verwerken enkel het soort identiteitsbewijs (paspoort/ID-kaart/rijbewijs) dat is gebruikt.

Grondslagen
Gr8 Hotels verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar expliciet om worden gevraagd.

Doeleinden
Gr8 Hotels verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
- het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
- het opnemen en onderhouden van contact;
- een goede en efficiënte dienstverlening;
- beheer van het klantenbestand;
- facturering;
- nakoming van wettelijke verplichtingen;

Verstrekking aan derden
Gr8 Hotels kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan hen verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Gr8 Hotels aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Gr8 Hotels zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaren persoonsgegevens
Gr8 Hotels zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Gr8 Hotels uw persoonsgegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).

Indien u Gr8 Hotels een sollicitatie toestuurt, bewaart Gr8 Hotels uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan Gr8 Hotels uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie een jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Beveiliging persoonsgegevens
Gr8 Hotels vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Gr8 Hotels passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:

Technische beveiligingsmaatregelen
- Up-to-date virusscan
- Gebruik USB-sticks is niet toegestaan
- Geen toegang tot persoonsgegevens van klanten via medewerkerstelefoon
- Unieke inlogcode en wachtwoord (wordt regelmatig aangepast)
- Geen onbeveiligde externe harde schijven
- Geen onbeveiligde back ups
- Geen documenten op privélaptop/tablet opslaan

Organisatorische beveiligingsmaatregelen (bijv. in personeelshandboek)
- Clean desk policy
- Laptop/tablet niet onbemand en unlocked achterlaten
- Laptop/tablet nooit achterlaten in de auto
- Privacy screens medewerkers
- Documenten op juiste manier vernietigen

Medewerkers van Gr8 Hotels hebben enkel toegang tot programma’s op computers en onderdelen van programma’s waarin zij een specifieke taak hebben gekregen. Taken worden gekoppeld aan login-gegevens, waardoor medewerkers alleen bij die gegevens kunnen die zij nodig hebben voor het uitvoeren van een taak.

Social media
De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Linkedin, Twitter, Youtube en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter, Youtube en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten
U heeft het recht om aan Gr8 Hotels een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Ronald Groot
Telefoon: 088 45 40 600
E-mail: info@gr8hotels.nl 

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gr8 Hotels, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens

Gr8 Hotels
Beneluxweg 7
4904 SJ Oosterhout
Telefoonnummer: 088 45 40 600
E-mailadres: info@gr8hotels.nl 

Gr8 Hotels kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Menu
Bel
Mail
Boek een kamer